fbpx
ИкономикаНа фокусНаука и технологии

Криптомрежите – новите успешни кооперации?

Новите криптомрежи – това са същите, известни в миналото, кооперации, разказва партньора във венчурната компания Andreessen Horowitz ( известна и като a16z) Джеси Уолден. Това е бъдещето на интернет-платформите.

Днес някои от корпорациите с много висока стойност станаха «мрежови оператори». Благодарение на мрежовите ефекти тези платформи стават все по-ценни, както за сегашните си потребители, така и за всеки нов клиент. Мрежовите ефекти по принцип са безвредни, но могат да предизвикат безпокойство, ако платформите влизат в «извличащата» фаза на своя жизнен цикъл. Партньорът ми Крис проилюстрира еволюцията на платформите с мрежови ефекти и техните взаимоотношения с потребителите по следния начин:

Развитие на взаимоотношенията на мрежовите оператори с потребители и партньори
Кредит: a16z

Взаимоотношения на големите мрежови оператори с клиенти и партньори

Главното е в това, че платформите преминават от сътрудничество със своите потребители ( «взаимодопълващ» се бизнес в икономически план ) към конкуренция с тях.
Но какво би станало ако платформите могат да приемат задължението да продължат сътрудничеството? Да поддържат неограничената , независима предприемаческа дейност, но и при това да подобряват потребителското усещане на всички участници , зависещи от мрежата?
Имаше много предложения за регулиране на мрежите, например като комуналните услуги. Предлагаше се да се изиска от платформите да отварят свои API-интерфейси. Но ние смятаме, че криптомрежите , тези, които наричаме «мрежи, принадлежащи на дадено съобщество и се управляват от него» – това е новата парадигма , която ще позволи продължаването на сътрудничеството между платформите и потребителите, и ще позволи да се запази мощния мрежов ефект.
Криптомрежите- това е относително ново явление, но си има своя аналог, който ни помага да разберем как те работят. И това е кооперацията. Това е особено полезно, когато запознаваме с тази проблематика криптоноваци.

Кооперациите – полза и за обществото, и за бизнеса

Кооперациите, това са съвместни предприятия, принадлежащи на своите членове и управлявани от тях. Участниците в коперацията могат да бъдат създатели или потребители на даден продукт или услуга. Например, Arizmendi Pizza – това е кооперация, която приготвя пици, но владее и управлява бизнеса ( а сигурно ги и употребяват ). Или да вземем за пример REI – потребителска кооперация с доход от $2,9млрд. , където потребителите, а не само акционерите, получават дивиденти в зависимост от покупките, които правят.
Кооперациите се отличават от традиционните компании с това, че те като правило се финансират от преки инвестиции, а не от странични акционери. Това позволява на участниците да приемат решения за стойността на компанията, които не са задължително свързани с максимизирането на печалбата. В действителност кооперациите са най-успешни , когато оперират с други ценности , такива като: 1) общата изгода от обединение на ресурси за икономии от мащаба; 2) съпътстващо желание да се избяга от антиконкурентно поведение.
По данни на Междунарорния кооперативен алиянс , кооперациите не са маргинално явление. Най-малко 12% от населението участват в различни форми на «кооперации», кооперациите «дават възможност за трудоустройство на 10% от трудоспособното население», а 300 от водещите кооперации и групи генерират оборот от $2,1 трлн. « обеспечавайки при това услуги и инфраструктура, необходими на обществото за процъфтяване».
Ето само няколко цифри. От гледна точка на успех, може би най-известния и ярък пример за кооперация – това е Visa. Бидейки първоначално част от Bank of America ( по него време се е наричала BankAmericacard ), мрежата за кредитни карти се стараела да получи тотално разпространение. Затова BankAmericacard ( по-късно е Visa ) се преобразувала в консорциум, който стимулирал встъпването в него на конкурентни банки.
Много от борсите са били замислени също като платформи, управлявани от участниците в тях. За да търгуваш на Ню-Йоркската фондова борса трябвало да придобиеш място, но това давало и гаранция, че чрез силата на обединената ликвидност няма да се позволи трейдърите да плащат високи комисионни в бъдеще. Успешните кооперативни структури се срещат в такива отрасли, като взаимното застраховане, кредитните съюзи, жилищното строителство, селското стопанство и много други. Примери за кооперации има навсякъде, от млечната промишленост – напр. Land o’Lakes, кооперация с пазарна стойност от $22,5 млрд. , до дяловите инвестиционни фондове ( още един вариант на компания, принадлежаща на нейните членове ). За пример Vanguard е структуриран по този начин, че „ …. няма външни собственици, няма конфликтуващи страни”.

Къде кооперациите търпят неуспехи?

Това означава, че Vanguard, например, никога не трябва „ да избира между , това кое е по-добро за клиентите, и кое е по-добро за собствениците на компанията, защото това са едни и същи хора”. Но когато нещата стигат до иновации, се появяват някои структурни проблеми, които играят против кооперациите – загуби от кординация и управление на процеса.
Например, на кооперациите им е по-трудно да създават бизнес от нулата, отколкото на корпорациите, тъй като те нямат достъп до капиталовите пазари. Исторически така са се стекли нещата, че да координираш инвестиции със съмишленици, с които изповядвате общи ценности, е по-трудно отколкото да привличаш средства с единствената цел – максимална печалба. Има също така материално-технически проблеми във всичко: от разпространяването на информацията до излизането на кооперацията до устойчиво състояние, за да носи ползи на своите членове.
След това, даже да преодолеят първоначалната бариера, кооперациите може безуспешно да се сражават с традиционите участници на пазара, които често са по- добре финасирани. Например , в началото на 1990-те години много от фондовите борси, принадлежащи на участниците в тях, измениха своята организационно-правова форма и се превърнаха в компании, принадлежащи на инвеститорите в тях ( Visa направи същото, ставайки публична компания ). Това съвпадна с развитието на интернет, който значително опрости достъпа до пазарите и засили конкуренцията.
И накрая, при кооперациите са усложнени процесите на управление, в сравнение с компаниите с ясна вертикална структура . Задачата на кооперацияте се състои в това да представлява и защитава ранообразните ценности на своите членове, съхранявайки при това операционната си ефективност. Затова много от успешните кооперации използват формални йерархии на управление заедно с автономните решения на членовете ( за разлика от плоските, преки кооперативни структури ).

Кооперативните мрежи : идея за криптомрежи

Във времето, когато политиците ( и потребителите) в целия свят спорят за това, дали следва да се регулират интернет мрежите като всеобщи услуги, криптомрежите създават нова форма на „кооперативен капитализъм” с мрежи, които принадлежат на потребителите и работниците, а не на странични акционери. По този начин криптомрежите притежават много от особеностите на кооперациите. Освен възможностите на краудсорсинга за средствата от участниците в мрежата, криптомрежите могат да се конкурират с по-капитализираните корпорации в други формати, например в тези, изискващи висока степен на доверие.
Криптомрежите, това са информационни мрежи , базирани на отворен код, намиращи се в постоянно свързано състояние, автоматизирани с „умни договори” ( smart contracts ) и функциониращи 24/7 на международните пазари. Всичките тези инструменти позволяват на участниците в тях да се намират един друг, да обменят информация и да се координират. Затова за такива мрежи е по-просто да преодолеят първоначалната бариера, проблем, с който традиционно се сблъскват нормалните кооперации. Залагайки гаранции за сътрудничество в програмното обеспечаване, криптомрежите могат да породят доверие с нови по-големи мащаби.
Освен това криптомрежите могат да се конкурират на пазара по такъв показател като темпове на растеж. Мрежите, които се отнасят справедливо към своите потребители , могат да растат по-лесно и евтино, тъй като ранните участници са заинтересовани в стимулирането на мрежовите ефекти, защото те участват в стойността, която създават. Тази тенденция се съгласува с по-широкото въвличане на заинтересованите страни, например както при Airbnb и Uber, които изискват предоставянето на допълнителни опции от своите доставчици на услуги.
Накрая , криптомрежите отварят нови възможности за изучаване на това, как едно съвместно управление може да е ефективно и представително. Въпреки, че тези две цели често се разглеждат като противоречащи една на друга,механизмите на криптомрежите позволяват те да бъдат сгладени.

Какво е нужно да се направи за управлението на криптомрежите?

Но какво ще е нужно за да се мащабира съвместното управление без централизирана приватизация и намеса на властите? Ако разглеждаме кооперациите и криптомрежите като еднотипно явление, то за управление на техните ресурси ще трябват следните три условия (както прелага Елинор Остром в книгата „ Управлявайки общото. Еволюция на институтите на колективната дейност” ):

  • Цялостна рамка от правила;
  • Гаранции за тяхното изпълнение ( като правило, възможност за наказание );
  • Колективен мониторинг за гарантиране на спазването на правилата и поетите ангажименти;

И Bitcoin, и Ethereum вече отговарят на тези критерии, съчетавайки проверяемата с математически методи природа на криптографията с новите икономически механизми, които стимулират работата, необходима за обслужване на сервизите:

  • Програмни правила ( открит код );
  • Икономически гаранции, заложени в технологията за доказване на изпълнението на дадена работа ( Proof-of-Work )или в ситемата Proof-of-Stake , плюс възнаграждение за спазване на правилата;
  • Колективен мониторинг се осъществява от определени възли (nodes ), в които може да се провери дали правилата са били спазени.

Тези основи са новия инструментариум за съвместно управление на общите ресурси. Сложността, разбира се, се състои в това, как тези инструменти ще се развиват с развитието на самите мрежи и как ще се усложнява обслужването им. Ще е необходимо да се обновяват правилата, задълженията могат да стават по-неясни и трудни за измерване, а мониторингът да се измести от проверяемите от машина процеси към по-субективен, човешки такъв. Например, гаранциите, възможно трябва да бъдат както икономически, така и социални ( личностна репутация заедно с капиталови разходи ).
По този начин , въпреки че програмното обезпечаване открива ново пространство за разработване на експерименти в областта на съвместното управление, необходимо е много внимателно да се вникне в това, колко тези мрежи могат да бъдат устойчиви при повишаване на сложността. Тук историята на кооперативните структури, както успехите, така и неудачите, могат да бъдат полезен аналог и вдъхновение за тези, които конструират нови мрежи и приложения. В края на краищата, тези мрежи се състоят от хора, но сега те вече имат криптографията на свое разположение, програмируеми пари, открит код, открити данни и пазари, и всичко това – за по-добри идеи за успех.

Източник

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Харесайте ни :-)


This will close in 25 seconds

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x