fbpx

Поверителност

Какво представлява Политиката за поверителност ?

Тази политика за поверителност има за цел да Ви представи изчерпателна информация за това какви действия се извършват с личните Ви данни, които ни предоставяте:

• Какви лични данни събираме за Вас?
• Каква е целта на тяхното събиране?
• За какъв срок съхраняваме предоставените лични данни?
• С кого споделяме Вашите лични данни?
• Как Ви уведомяваме за промяна на нашата Политика за поверителност?
• Какви са Вашите права относно предоставените лични данни?

С тази Политика за поверителност ние искаме да декларираме, че прилагаме всички технически и организационни мерки за защита на личните данни на физическите лица, които са предписани съгласно Регламент 2016/679 (Общ регламент относно защитата на данните), Закон за защита на личните данни (ЗЗЛД) и подзаконовите актове по прилагането му, ръководствата и насоките на Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) и Работната група по чл. 29 (след 25.05.2018 г. – на Европейския комитет по защита на данните) или други последващи нормативни актове.

Какво са лични данни?

Всяка информация и данни, които могат да идентифицират физическо лице, пряко или непряко.

Какви лични данни събираме за Вас ?

За да ви се предостави ефективен достъп до нашите услуги, ние събираме единствено класифицираните като „обикновени” лични данни, а именно:

• Име, фамилия, , електронна поща, при попълване на формата ни за контакт или при абонамент за седмичния ни дайджест, поместени на нашата уеб-страница ;
• Технически данни които автоматично се изпращат към нас, когато използвате нашата уеб-страница – IP адрес, GPS координати, информация за устройството, от което посещавате уеб-страницата;
• Данни за Вашето потребителско поведения при посещение на уеб страницата ни, за идентифициране на браузъра или устройството Ви получени чрез използването на Бисквитки (Cookies) .

Какво означава обработка на лични данни?

Обработването на лични данни включва събиране, съхранение, унищожаване, предаване, коригиране, актуализиране, изтриване, унищожаване и др.

На какво основание се обработват личните Ви данни ?

Ние събираме лични данни след получено изрично, ясно, свободно и недвусмислено съгласие от Вас за целите на обработването. Например за маркетингови цели и получаване на рекламни или периодични бюлетини.
Лични данни се обработват и в изпълнение на законови задължения, както ако е необходимо, за да се защитят животът и здравето на физическото лице, за което се отнасят данните.
Можем да обработваме лични данни и в случай че имаме правен (легитимен) интерес, освен когато пред тези интереси преимущество имат интересите на физическото лице, за което се отнасят данните.

За какви цели събираме Вашите лични данни, т.е. защо ги събираме, съхраняваме, предаваме и унищожаваме ?

Получените от Вас лични данни ще бъдат използвани, за да можем да изпълним задълженията си към Вас, както и да помогнем за изпълнение на Ваши права, включително, но не само:

• За да Ви предоставим достъп до услугите на нашата уеб-страница, като за целта Ви показваме съдържание, което е относимо, персонализирано и ограничено спрямо заложените от Вас критерии;
• За да отговорим на Вашите запитвания, мнения и препоръки чрез попълнената контактна форма;
• В допълнение на горното имаме правен интерес да събираме Вашите лични данни, защото без тях не можем да Ви предоставим услугата, към която имате интерес;

По какъв начин събираме личните данни?

За да Ви предоставим своите услуги, ние събираме предоставените от Вас лични данни по следните начини:

• чрез попълване от Ваша страна на формата за контакт на нашия уеб сайт;
• чрез попълване на форма за абонамент за периодични наши материали или при регистрация в нашия сайт;
• чрез обработване на информация за Вашите посещения на нашия уеб сайт;
• чрез обработка на информация за IP адреси, cookies (бисквитки), операционна система и тип браузър.

Колко време съхраняваме и обработваме Вашите данни преди да ги унищожим?

Съхраняването на данните продължава, докато разполагаме с основание за тяхното съхранение, като максималният срок може да е 5 години.
Прилагаме следните срокове за съхраняване на различните типове лични данни според тяхната цел, а именно:

• За целите на измерване на потребителското поведение на сайта ни– според периода на валидност на записването на съответната бисквитка;
• За целите на поведенческото таргетиране – не повече от 1 (една) година.

По отношение на трафичните данни се прилага Законът за електронните съобщения и данните се съхраняват в рамките на 6 месеца. Тези данни се предават на специализираните органи и институции само при спазени законови разпоредби и с надлежно основание.

На кого можем да предаваме предоставените от Вас лични данни?

Ние се задължаваме да не предоставяме личните Ви данни без Вашето съгласие на трети лица, освен, когато е необходимо за изпълнение на поети към Вас задължения.
Ние имаме право да разкрива и предава личните Ви данни на трети лица доколкото съществува необходимост за целите на изпълнение на постъпилото от Вас запитване да бъде предоставено съдействие от трети лица. Това и всяко друго предаване е при стриктно спазване на конфиденциалност и сигурност на личните Ви данни.
Вашите лични данни така също могат да се предоставят на трети лица и в следните случаи:

• По изрично искане на физическото лице, предоставило данните, субект на защитата на лични данни;
• По искане на компетентни органи съгласно действащото законодателство на Република България и на Европейския Съюз;
• Във всички горепосочени случаи, лицата на които предоставяме Вашите лични данни са декларирали, че предоставят адекватно ниво на защита на личните Ви данни, включително чуждестранните дружества, позиционирани в рамките на ЕС и ЕИП.

Какви са Вашите права относно предоставените лични данни съгласно GDPR?

Съгласно по-горе посочената законова рамка, можете да упражните следните права:

• Право на достъп до личните Ви данни: имате право да получите потвърждение от нас дали се обработват лични данни за Вас и, ако случаят е такъв, имате право на достъп до личните данни и информация.
• Право на поправка на лични данни: ако откриете, че личните данни, които обработваме за Вас, са неточни, имате право да ни накарате да коригираме тези лични данни.
• Право на изтриване на лични данни (правото да бъдете забравени): при определени обстоятелства, като например ако личните Ви данни са обработени незаконно или сте оттеглили съгласието си (ако обработката на личните данни е базирана на съгласие), имате право да поискате и да получите изтриване на личните Ви данни от наша страна.
• Право на ограничаване на обработването: при определени обстоятелства, като например ако се съмнявате в точността на личните Ви данни или сте възразили на легитимната ни цел за обработка на личните Ви данни, имате право да поискате да ограничим обработката на Вашите лични данни, докато не бъде намерено решение.
• Право на възражение срещу обработването: при определени обстоятелства, като например ако се съмнявате в легитимния ни интерес да обработваме Вашите лични данни, имате право да възразите по съображения, свързани с конкретната Ви ситуация, срещу подобно обработване.
• Право на преносимост на данни: ако личните Ви данни се обработват с автоматични средства по Ваше съгласие или с цел изпълнение на нашите договорни отношения, имате право да поискате да Ви предоставим личните Ви данни в машинно четим формат за прехвърляне към друг контрольор на данни.
• Право на подаване на жалба в контролен орган: имате право да подадете жалба по отношение на обработката на Вашите лични данни от нас в съответния контролен орган.Правото на достъп до личните данни, които ние обработваме за Вас и да получите копие от тях;

При промени в Политиките за поверителност?

За всички извършени промени в тези Политики за поверителност, декларираме, че ще Ви уведомим с изпращане на писмо по електронен път на предоставената от Вас електронна поща.

Как да се свържете с нас?

Валентин Гигов


тел.: +359888660718
Електронна поща: office@futurist.bg

Харесайте ни :-)


This will close in 25 seconds