fbpx
На фокусПрогнози и тенденции

Поглед към бъдещето на бизнеса: 5 тенденции в постцифровата епоха

Скоро цифровите технологии ще престанат да бъдат преимущество и ще се превърнат в нещо обикновено, даже задължително. Как в такива условия може да бъдете лидер в бизнеса, изпреварвайки времето и конкурентите? Аналитиците на Accenture са откроили пет технологични тренда в бизнеса за близките три години.

Сега внедряването на цифрови технологии са стратегически приоритет за всеки бизнес. През октомври-декември 2018 година аналитиците на Accenture анкетирали повече от 6700 топ-мениджъри от 27 страни. Абсолютното мнозинство от тях (94%) декларирали, че през последните три години внедряването на иновации в техните компании се е ускорило. Още 6 % заявили, че темповете им са останали същите, а за забавяне никой не е съобщил.

По мнението на авторите на изследването Accenture Technology Vision 2019, рано или късно всяка компания ще се сблъска с криза. Ако в началото цифровите технологии са обезпечавали конкурентно преимущество, то какво трябва да се предприеме, когато те са достъпни за всички. Какви мерки трябва да предприемат компаниите за да имат конкурентно преимущество?

В това се състои особеността на така наречения „ постцифров свят”. Разбира се, това не означава отказ от цифровите технологии, а развитие на собствени цифрови компетенции, за да се отличаваш на общия фон. В своето изследване аналитиците от Accenture определят пет главни, по тяхното мнение, тенденции в постцифровата епоха. Ако предприемачите знаят и използват тези тенденции, то ще им е много по-лесно да приспособят своя бизнес в бъдещето.

Разбиране особеностите на РИРК

Абревиатурата РИРК включва в себе си четирите основни технологични направления : Р– технологията на разпределените регистри, И – изкуствен интелект, Р – разширена реалност и К – квантови изчисления. Тези четири технологии ще станат важен катализатор на изменението на света, където всеки отрасъл ще има огромен арсенал от цифрови инструменти. За да се окаже компанията на гребена на следващата вълна от иновации и развитие на бизнеса, е необходимо да се усвои РИРК като група от най-нови технологии. Но вече днес отделни технологии от РИРК изменят ситуацията в различните отрасли на икономиката:

Изкуственият интелект играе решаваща роля в оптимизацията на процесите и влияе на приемането на стратегически решения;

Разширената реалност дава на хората съвършено нови възможности в усещанията и взаимодействието с останалия свят;

Разпределените регистри са най-известни в контекста на криптовалутите, но те могат да разширяват мрежовите възможности, отстранявайки посредниците;

Технологията на квантовите изчисления в момента е на най-експериментално ниво, но тя ще открие нови подходи в решаването на най-сложни изчислителни задачи;

Както показва историята , взаимното проникване на подобни технологии в продължение на кратък период от време, може да предизвика сериозни изменения. В хода на такива трансформации се променя облика на цели отрасли на икономиката. РИРК ще окаже същия ефект – правилата на играта се променят!

Понастоящем 89 % от предприятията експериментират с една или няколко технологии от РИРК, виждайки в тях своето бъдещо конкурентно преимущество. Затова те увеличават инвестициите си в РИРК. Отделните технологии се намират на различни етапи на развитие и внедряване, но вече се е формирала първата група от компании, използващи тези технологии за увеличаване на своята конкурентноспособност. Когато започне да се проявява съвкупната мощ на тези технологии, компаниите, които започнат да ги използват твърде късно, вероятно няма да им се отдаде да догонят тези, които вече са пред тях.

По-близко опознаване на клиентите си

Технологиите, които избират потребителите се интегрират в техния живот и стават част от тяхната идентичност. Благодарение на иновациите, компаниите успяха да използват тази цифрова идентичност за да изработят своето по-дълбоко опознаване на своята целева аудитория. В постцифровата епоха бизнесът ще има постоянни, персонализирани отношения с отделните потребители, отчитайки тяхната уникална технологична идентичност. Тази възможност предполага голяма отговорност, но от друга страна дава постоянно разбиране на потребностите на клиентите, необходимо за лидерство в постцифровия свят.

83% от участниците в анкетата на Accenture са съгласни, че цифровата демография е добър начин за откриване на незапълнените пазарни ниши.

За да се осъществи това се предлагат следните подходи:

Промяна отношенията компания-клиент на отношения между партньори

Отначало компаниите използваха получената информация за цифровата идентичност на клиента за еднократни взаимодействия с тях. Но с разширяването на цифровите технологии, ръководителите на компаниите започнаха да работят за подобряване на клиентския опит и увеличаването на неговата продължителност.
С настъпването на постцифровата епоха компаниите започнаха да създават възможности за обратна връзка. Всяко действие на клиента (както на работа, така и в личния живот) започва да става източник на информация за бъдещите му потребности . Това помага на компаниите да създават постоянно обновяваща се база знания за клиентите. По този начин се създава възможност за намиране на точките на пресичане между клиент и компания. Сега целите на компаниите се състоят в това да станат постоянен и надежден партньор в живота на клиентите. Разбирайки какви технологии хората избират и как ги използват, конкретните компании подобно на самите технологии, могат да влязат в живота на клиента и да му предоставят това, което действително му е нужно.

Изграждане на доверие

С изучаването на възможностите за индивидуализация, компаниите ще се сблъскат с нови предизвикателства и проблеми. Например, с това, че понякога потребителите желаят да повишат нивото на присъствие на технологиите в своя живот, но понякога – не. Същото се отнася и за нивото на индивидуализация. Съществува граница между „полезното” и „отблъскващото”, като тя е различна за всеки отделен клиент.
Ако компаниите искат да развиват персонални отношения с потребителите, те ще трябва да чувстват този тънък и постоянно променящ се баланс между персонализирането и конфиденциалността.

Преосмисляне на отношенията

Интеграцията на новия опит в живота на клиентите изисква постоянно и дълбоко познаване на техните потребности. Такова разбиране се изгражда на здравата основа на доверието, което компаниите трябва да поддържат в рамките на всяко взаимодействие с потребителя. И тези, които вече са започнали да търсят решение на този проблем, ще достигнат до ново ниво на разбирането на клиента, което ще е необходимо за лидерско положение в постцифровия свят.

Разширяване възможностите на служителите като „човек+”

Служителят се превръща в „човек+”, ако той притежава нови технологични възможности, обединени с неговите собствени навици и опит. Днешните служители могат да използват най-новите технологии, за да преосмислят своите текущи роли и да намират нови иновационни начини за промяна и да преуспяване в постцифровата епоха. Проблемът е в това, че компаниите наемат и управляват персонала си както в предишните години без да отчитат настъпващите промени. За да достигнат до успех в новата ера, те трябва да се създават на работното място култура на непрекъснато обучение.

„Човек+” бързо сменя позиции и организации, изпреварвайки скоростта на традиционния подбор на персонала. Сегашното ниво на инвестиции в обучението и преподготовката на кадрите не решава проблема с повишената мобилност на служителите. За да са в крак с времето, компаниите трябва да преосмислят методите си за набиране и обучение на персонала и да използват подходи, които по-добре съответстват на гъвкавостта и мобилността на „хората+”, например, търсенето на скрити таланти във вече наетите служители и обезпечаване на оптимално разпределение на текущия персонал на новите позиции. С повишаването на мобилността на служителите, знанията и навиците се разпределят по съвършенно нов начин. По тази причина компаниите трябва да адаптират технологическите си стратегии, така че управлението на знанията да съответства на епохата „хора+”.

Топ-мениджърите признават, че в борбата за квалифицирани кадри най-важното не е това какъв е наетият служител в началото, а колко далече може да стигне. За широкомащабно внедряване на иновации, организациите могат на разчитат на такива служители, които постоянно усъвършенстват комплекса от знания и навици.

Защита за всички, за да обезопасиш себе си

В съвременните цифрови екосистеми, включени към интернет, кибератаките могат да достигнат безпрецедентни мащаби. Все по-голяма част от физическия свят попада под цифрово управление и затова потенциално опасните последствия постоянно ще нарастват. Инцидент, който някога е нанасял вреда на едно предприятие, сега може да се разширява и задълбочава, заплашвайки партньорските организации на компанията, целия отрасъл или даже още по-големи сектори от цялата икономика. Организациите трябва да се научат да взаимодействат в областта на информационната безопасност и да разглеждат това сътрудничество като основа за установяване на партньорски отношения.

Екосистемните заплахи изискват екосистемни решения. Сътрудничеството и взаимовръзките на компаниите може и да носят рискове, но се явяват също и помощ в осигуряване на общата безопасност.

Прилагането на съвременни методи за обезопасяване на компаниите предполага постепенно скъсване с принципа „моята компания преди всичко”. Възникващите съвременни заплахи изискват съвместни усилия. Колкото по-рано компаниите започнат да създават партньорства по безопасността , толкова по-бързо те ще започнат да изграждат по-устойчив бизнес. В света, построен на екосистеми, безопасността повече не се разглежда като защита за една организация, а тя касае всички.

Как да отворим пазарите на мигновеното действие

В постцифровия свят всяко мигновение ще става потенциал за отваряне на нов пазар. Прекият цифров достъп до клиентите и мощните аналитични средства дават възможност да се разработят иновационни стратегии за персонализация. Сложният пакет от вътрешни технологични решения позволява на компаниите бързо да преориентират своите усилия в съответствие с изискванията на пазара. Компаниите ще трябва да обединят своите възможности, за да уловят момента и да завладеят пазара.
Какво означава „да уловят момента” ? Това е възможността да доставят стоки или услуги на конкретен клиент в конкретен момент, когато те са необходими. Светът вървеше към тази цел още от началото на използването на цифровите технологии и това вече ще е възможно в постцифровата епоха. Новите технологии позволяват на потребителите да получат достъп до персонализирани продукти и услуги при поискване, а за компаниите – да произвеждат по-бързо и евтино стоки с възможност за адаптация към изискванията на клиента. Тази комбинация води до това, че очакванията на потребителите постоянно растат. В постцифровата епоха ще е недостатъчно да се произвеждат само стоки с възможност за адаптиране или само стоки и услуги по индивидуална поръчка или поискване. Хората ще очакват и едното , и другото.

Растежът на „пазарите за мигновено действие” ще означава, че всеки отделен отрязък от време е шанс за предоставяне на нова стока или услуга по искане на конкретния клиент. А когато компаниите вече са способни да доставят стоките в нужния момент, те ще могат да адаптират своите методи за детайлно прогнозиране на търсенето, така че да могат да поглеждат в бъдещето. Следващата задача е да се научат да прогнозират големите пазарни тенденции, за да получат достатъчен запас от време за разработване на нови стратегии.

Компаниите, които използват технологичната стратегия за удовлетворяване на растящите очаквания на клиентите, в бъдеще ще се окажат далече пред конкурентите си. Тяхната продукция ще остава актуална в условията на постоянно изменящите се нужди на клиентите, партньорите или служителите. Именно това ще им позволи да се откроят в постцифровата епоха на растящите очаквания.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Харесайте ни :-)


This will close in 25 seconds

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x